Call Now: 0 2116 9696 Tel: 093 239 4515 ติดต่อ LINE: @CruiseDomain Chat Facbook Messenger มือถือคลิกโทร 0 2116 9696

สายเรือสำราญ

 

รายการที่ 1 ถึง 100 จาก
ทัวร์ล่องเรือสำราญ กรุ๊ปทัวร์เรือสำราญ ทั้งหมด 118 รายการ

ล่องเรือสำราญ กรุ๊ปทัวร์เรือสำราญ
1
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-จีน-
WE-ไทยสมายล์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿35,999
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-จีน- - ฉงชิ่ง - ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง - ล่องเรือสำราญลำใหม่ล่าสุด Century Glory : ช้อปปิ้งหงหยาต้ง - เจดีย์สือเป่าไจ้ - เมืองเฟิงตู (เมืองผี) - ชวีถังเซี๋ย - อูเซี๋ย - เสินหนุงซี (ลงเรือเล็ก) - ซีหลิงเซี๋ย - เขื่อนซานเสียต้าป้า (รวมรถแบตเตอรี่) - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองฉงชิ่ง - สวนเอ่อหลิ่ง - ชมด้านนอก ศาลาประชาคม - พิพิธภัณฑ์สามผา - ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย ** พักบนเรือ Century Glory 6 ดาว 3 คืน - พักโรงแรม 5 ดาว 1 คืน / ไม่เข้าร้านค้ารัฐบาล / อัตรานี้รวม ค่าตั๋วเครื่องบิน - ภาษีสนามบินไทย+จีน (CN TAX) - วีซ่าจีน (เดี่ยว) / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย (รวมจ่าย 220 หยวน ต่อทริป) --
2
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-จีน-
WE-ไทยสมายล์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿35,999
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-จีน- - ฉงชิ่ง - ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง - ล่องเรือสำราญลำใหม่ล่าสุด Century Glory : ช้อปปิ้งหงหยาต้ง - ขึ้นฝั่งชมเจดีย์สือเป่าไจ้ - งานเลี้ยงต้อนรับจากทางเรือ - ช่อแคบชวีถังเสีย - ช่องแคบอูเสีย - นั่งเรือเล็กชมเสิ่นหนี่ซี - งานเลี้ยงอำลาจากทางเรือ - ชมวิวแม่น้ำแยงซีเกียง - นั่งลิฟท์ แล้วชมเขื่อนซานเสียต้าป้า (รวมรถกอล์ฟ) - นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับ เมืองฉงชิ่ง - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน เจี่ยฟางเป่ย - ชมด้านนอกมหาศาลาประชาคม ** คณะออกเดินทาง 9 ท่านขึ้นไป / ไม่เข้าร้านค้ารัฐบาล / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์, ไกด์และคนขับรถ จำนวน 200 หยวน ต่อคน ตลอดการเดินทาง (กรณีกรุ๊ปออกเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน ขอเก็บค่าทิปเพิ่ม 100 หยวน ต่อท่าน ต่อทริป) --
3
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
WE-ไทยสมายล์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿39,999
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ- - ฉงชิ่ง - ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง - ล่องเรือสำราญลำใหม่ล่าสุด Century Legend : ช้อปปิ้งหงหยาต้ง - ขึ้นฝั่งชมเจดีย์สือเป่าไจ้ - งานเลี้ยงต้อนรับจากทางเรือ - ช่อแคบชวีถังเสีย - ช่องแคบอูเสีย - นั่งเรือเล็กชมเสิ่นหนี่ซี - งานเลี้ยงอำลาจากทางเรือ - ชมวิวแม่น้ำแยงซีเกียง - นั่งลิฟท์ แล้วชมเขื่อนซานเสียต้าป้า (รวมรถกอล์ฟ) - นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับ เมืองฉงชิ่ง - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน เจี่ยฟางเป่ย - ชมด้านนอกมหาศาลาประชาคม ** คณะออกเดินทาง 9 ท่านขึ้นไป / ไม่เข้าร้านค้ารัฐบาล / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์, ไกด์และคนขับรถ จำนวน 200 หยวน ต่อคน ตลอดการเดินทาง (กรณีกรุ๊ปออกเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน ขอเก็บค่าทิปเพิ่ม 100 หยวน ต่อท่าน ต่อทริป) --
4
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
WE-ไทยสมายล์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿35,999
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ- - ฉงชิ่ง - ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง - ล่องเรือสำราญลำใหม่ล่าสุด Century Legend : ช้อปปิ้งหงหยาต้ง - ขึ้นฝั่งชมเจดีย์สือเป่าไจ้ - งานเลี้ยงต้อนรับจากทางเรือ - ช่อแคบชวีถังเสีย - ช่องแคบอูเสีย - นั่งเรือเล็กชมเสิ่นหนี่ซี - งานเลี้ยงอำลาจากทางเรือ - ชมวิวแม่น้ำแยงซีเกียง - นั่งลิฟท์ แล้วชมเขื่อนซานเสียต้าป้า (รวมรถกอล์ฟ) - นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับ เมืองฉงชิ่ง - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน เจี่ยฟางเป่ย - ชมด้านนอกมหาศาลาประชาคม ** คณะออกเดินทาง 9 ท่านขึ้นไป / ไม่เข้าร้านค้ารัฐบาล / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์, ไกด์และคนขับรถ จำนวน 200 หยวน ต่อคน ตลอดการเดินทาง (กรณีกรุ๊ปออกเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน ขอเก็บค่าทิปเพิ่ม 100 หยวน ต่อท่าน ต่อทริป) --
5
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-ไทย-สิงคโปร์-มาเลเซีย-
TG-การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿27,900
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
6
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
TG-การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿34,900
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
7
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
TG-การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿39,900
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
8
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿67,900
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ- - แพ็คเกจเรือล่องแม่น้ำ ระดับพรีเมียม Croisi Europe พักบนเรือ MS La Belle de l'Adriatique 7 คืน : เส้นทาง ดูบรอฟนีก (โครเอเชีย) - เกาะคอร์ฟู (กรีซ) - ซาเรนด้า (บอลข่าน) - วโลเรอ - ดูร์เรส (แอลเบเนีย) - บาร์ (มอนเตเนโกร) - ดูบรอฟนีก (โครเอเชีย) ** อัตรานี้รวม ห้องพักบนเรือ ห้องมีหน้าต่าง 7 คืน - อาหารและเครื่องดื่มบนเรือ (เฉพาะห้องอาหารที่ไม่มีค่าใช้จ่าย) - ฟรี WIFI บริเวณ บาร์ และ เลาจ์ - ฟรี ทัวร์เสริมบนฝั่ง 2 รายการ พร้อมชุดหูฟังบรรยายสถานที่ - การต้อนรับของกัปตันและลูกเรือ - ภาษีเรือ และ กิจกรรมบนเรือ - ประกันบนเรือ / อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไป และกลับ - รถ รับส่ง สนามบิน, ท่าเรือ, สนามบิน - ค่าธรรมเนียมวีซ่า - ทัวร์เสริมบนฝั่งนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ --
9
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-ฝรั่งเศส-ยุโรป-
TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿89,900
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
10
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-เวียดนาม-ฮ่องกง-
TG-การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿51,500
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
11
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
TG-การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿57,000
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
12
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-สเปน-ยุโรป-
LH-ลุฟท์ฮันซ่า แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LH-ลุฟท์ฮันซ่า แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿86,000
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
13
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
LH-ลุฟท์ฮันซ่า แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LH-ลุฟท์ฮันซ่า แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿90,000
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
14
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
LH-ลุฟท์ฮันซ่า แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LH-ลุฟท์ฮันซ่า แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿94,000
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
15
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-ยุโรป-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿23,999
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-ยุโรป- - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ MSC Grandiosa : เส้นทาง เจนัว (อิตาลี) - ซีวีตาเวกเกีย (อิตาลี) - ปาแลร์โม (อิตาลี) - วัลเลตต้า (มอลต้า) - บาร์เซโลน่า (สเปน) - มาร์กเซย์ (ฝรั่งเศส) - เจนัว (อิตาลี) ** อัตรานี้รวม ห้องพักบนเรือ 7 คืน - ค่าภาษีท่าเรือ - อาหารบนเรือ 5 มื้อต่อวัน - จองก่อน ฟรี!! รถรับส่ง สนามบิน-ท่าเรือ-สนามบิน (ที่นั่งจำนวนจำกัด) / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานบนเรือ EUR 70 ต่อท่าน - ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ - ไม่รวม ค่ารถรับ ส่ง (สนามบิน-ท่าเรือ-สนามบิน) - ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น - ไม่รวม ค่าประกันภัยบนเรือ - ไม่รวม ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด --
16
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿27,999
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ- - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ MSC Grandiosa : เส้นทาง เจนัว (อิตาลี) - ซีวีตาเวกเกีย (อิตาลี) - ปาแลร์โม (อิตาลี) - วัลเลตต้า (มอลต้า) - บาร์เซโลน่า (สเปน) - มาร์กเซย์ (ฝรั่งเศส) - เจนัว (อิตาลี) ** อัตรานี้รวม ห้องพักบนเรือ 7 คืน - ค่าภาษีท่าเรือ - อาหารบนเรือ 5 มื้อต่อวัน - จองก่อน ฟรี!! รถรับส่ง สนามบิน-ท่าเรือ-สนามบิน (ที่นั่งจำนวนจำกัด) / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานบนเรือ EUR 70 ต่อท่าน - ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ - ไม่รวม ค่ารถรับ ส่ง (สนามบิน-ท่าเรือ-สนามบิน) - ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น - ไม่รวม ค่าประกันภัยบนเรือ - ไม่รวม ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด --
17
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿33,999
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ- - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ MSC Grandiosa : เส้นทาง เจนัว (อิตาลี) - ซีวีตาเวกเกีย (อิตาลี) - ปาแลร์โม (อิตาลี) - วัลเลตต้า (มอลต้า) - บาร์เซโลน่า (สเปน) - มาร์กเซย์ (ฝรั่งเศส) - เจนัว (อิตาลี) ** อัตรานี้รวม ห้องพักบนเรือ 7 คืน - ค่าภาษีท่าเรือ - อาหารบนเรือ 5 มื้อต่อวัน - จองก่อน ฟรี!! รถรับส่ง สนามบิน-ท่าเรือ-สนามบิน (ที่นั่งจำนวนจำกัด) / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานบนเรือ EUR 70 ต่อท่าน - ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ - ไม่รวม ค่ารถรับ ส่ง (สนามบิน-ท่าเรือ-สนามบิน) - ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น - ไม่รวม ค่าประกันภัยบนเรือ - ไม่รวม ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด --
18
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-ยุโรป-
TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿92,900
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
19
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-สเปน-ยุโรป-
TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿89,900
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
20
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-อเมริกาใต้-
KL-เคแอลเอ็ม รอยัลดัทช์แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : KL-เคแอลเอ็ม รอยัลดัทช์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : &   จำนวนวัน : 13 วัน 10 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿269,900
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
21
ทัวร์-ไทย-ล่องเรือสำราญ-ดูไบ-โอมาน-อินโดนีเซีย-สิงคโปร์-มาเลเซีย-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 21 วัน 20 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿64,900
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
ทัวร์-ไทย-ล่องเรือสำราญ-ดูไบ-โอมาน-อินโดนีเซีย-สิงคโปร์-มาเลเซีย- - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Norwegian Jadey, Cruise Only : เส้นทาง สิงคโปร์ - กัวลาลัมเปอร์ (พอร์ตคลัง) - ลังกาวี, มาเลเซีย - ภูเก็ต (ไทย) - ซาบัง (อินโดนีเซีย) - มาเล่ (มัลดีฟส์) - วิกตอเรีย (เซเชลส์) - มัสกัต - คาซาบ (โอมาน) - อาบูดาบี - ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) ** อัตรานี้รวม ห้องพักบนเรือสำราญ 20 คืน - อาหารบนเรือสำราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรม และความบันเทิงบนเรือสำราญ - ค่าภาษีท่าเรือ / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานบนเรือ (ชำระบนเรือ) ประมาณ 14.5 USD ต่อท่าน ต่อคืน - ไม่รวมค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่งจาก สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ - ค่า WIFI บนเรือฯ --
22
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 21 วัน 20 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿72,400
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ- - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Norwegian Jadey, Cruise Only : เส้นทาง สิงคโปร์ - กัวลาลัมเปอร์ (พอร์ตคลัง) - ลังกาวี, มาเลเซีย - ภูเก็ต (ไทย) - ซาบัง (อินโดนีเซีย) - มาเล่ (มัลดีฟส์) - วิกตอเรีย (เซเชลส์) - มัสกัต - คาซาบ (โอมาน) - อาบูดาบี - ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) ** อัตรานี้รวม ห้องพักบนเรือสำราญ 20 คืน - อาหารบนเรือสำราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรม และความบันเทิงบนเรือสำราญ - ค่าภาษีท่าเรือ / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานบนเรือ (ชำระบนเรือ) ประมาณ 14.5 USD ต่อท่าน ต่อคืน - ไม่รวมค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่งจาก สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ - ค่า WIFI บนเรือฯ --
23
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 21 วัน 20 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿102,300
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ- - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Norwegian Jadey, Cruise Only : เส้นทาง สิงคโปร์ - กัวลาลัมเปอร์ (พอร์ตคลัง) - ลังกาวี, มาเลเซีย - ภูเก็ต (ไทย) - ซาบัง (อินโดนีเซีย) - มาเล่ (มัลดีฟส์) - วิกตอเรีย (เซเชลส์) - มัสกัต - คาซาบ (โอมาน) - อาบูดาบี - ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) ** อัตรานี้รวม ห้องพักบนเรือสำราญ 20 คืน - อาหารบนเรือสำราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรม และความบันเทิงบนเรือสำราญ - ค่าภาษีท่าเรือ / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานบนเรือ (ชำระบนเรือ) ประมาณ 14.5 USD ต่อท่าน ต่อคืน - ไม่รวมค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่งจาก สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ - ค่า WIFI บนเรือฯ --
24
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 21 วัน 20 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿132,600
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ- - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Norwegian Jadey, Cruise Only : เส้นทาง สิงคโปร์ - กัวลาลัมเปอร์ (พอร์ตคลัง) - ลังกาวี, มาเลเซีย - ภูเก็ต (ไทย) - ซาบัง (อินโดนีเซีย) - มาเล่ (มัลดีฟส์) - วิกตอเรีย (เซเชลส์) - มัสกัต - คาซาบ (โอมาน) - อาบูดาบี - ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) ** อัตรานี้รวม ห้องพักบนเรือสำราญ 20 คืน - อาหารบนเรือสำราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรม และความบันเทิงบนเรือสำราญ - ค่าภาษีท่าเรือ / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานบนเรือ (ชำระบนเรือ) ประมาณ 14.5 USD ต่อท่าน ต่อคืน - ไม่รวมค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่งจาก สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ - ค่า WIFI บนเรือฯ --
25
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 21 วัน 20 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿272,990
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ- - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Norwegian Jadey, Cruise Only : เส้นทาง สิงคโปร์ - กัวลาลัมเปอร์ (พอร์ตคลัง) - ลังกาวี, มาเลเซีย - ภูเก็ต (ไทย) - ซาบัง (อินโดนีเซีย) - มาเล่ (มัลดีฟส์) - วิกตอเรีย (เซเชลส์) - มัสกัต - คาซาบ (โอมาน) - อาบูดาบี - ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) ** อัตรานี้รวม ห้องพักบนเรือสำราญ 20 คืน - อาหารบนเรือสำราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรม และความบันเทิงบนเรือสำราญ - ค่าภาษีท่าเรือ / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานบนเรือ (ชำระบนเรือ) ประมาณ 14.5 USD ต่อท่าน ต่อคืน - ไม่รวมค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่งจาก สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ - ค่า WIFI บนเรือฯ --
26
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 21 วัน 20 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿376,700
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ- - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Norwegian Jadey, Cruise Only : เส้นทาง สิงคโปร์ - กัวลาลัมเปอร์ (พอร์ตคลัง) - ลังกาวี, มาเลเซีย - ภูเก็ต (ไทย) - ซาบัง (อินโดนีเซีย) - มาเล่ (มัลดีฟส์) - วิกตอเรีย (เซเชลส์) - มัสกัต - คาซาบ (โอมาน) - อาบูดาบี - ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) ** อัตรานี้รวม ห้องพักบนเรือสำราญ 20 คืน - อาหารบนเรือสำราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรม และความบันเทิงบนเรือสำราญ - ค่าภาษีท่าเรือ / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานบนเรือ (ชำระบนเรือ) ประมาณ 14.5 USD ต่อท่าน ต่อคืน - ไม่รวมค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่งจาก สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ - ค่า WIFI บนเรือฯ --
27
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-แคนาดา-อเมริกา-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿37,800
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
28
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-สิงคโปร์-เขมร (กัมพูชา)-มาเลเซีย-
SQ/TG-สิงคโปร์แอร์ไลน์/การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SQ/TG-สิงคโปร์แอร์ไลน์/การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿18,900
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
29
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
SQ/TG-สิงคโปร์แอร์ไลน์/การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SQ/TG-สิงคโปร์แอร์ไลน์/การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿20,900
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
30
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
SQ/TG-สิงคโปร์แอร์ไลน์/การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SQ/TG-สิงคโปร์แอร์ไลน์/การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿21,900
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
31
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-มาเลเซีย-สิงคโปร์-
SL-ไทยไลอ้อนแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿23,500
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
32
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
SL-ไทยไลอ้อนแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿26,500
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
33
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
SL-ไทยไลอ้อนแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿29,500
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
34
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-มาเลเซีย-สิงคโปร์-
SL-ไทยไลอ้อนแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿20,999
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
35
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
SL-ไทยไลอ้อนแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿16,999
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
36
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
SL-ไทยไลอ้อนแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿18,999
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
37
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-มาเลเซีย-สิงคโปร์-
SQ-สิงคโปร์แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SQ-สิงคโปร์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿29,900
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
38
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
SQ-สิงคโปร์แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SQ-สิงคโปร์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿32,500
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
39
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-มาเลเซีย-สิงคโปร์-
SQ-สิงคโปร์แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SQ-สิงคโปร์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿28,900
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
40
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
SQ-สิงคโปร์แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SQ-สิงคโปร์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿31,500
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
41
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-ฮ่องกง-ญี่ปุ่น-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿33,200
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
42
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-นิวซีแลนด์-ออสเตรเลีย-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 11 วัน 10 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿33,100
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-นิวซีแลนด์-ออสเตรเลีย- - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Norwegian Jewel : เส้นทาง ซิดนีย์ (ออสเตรเลีย) - ดะนีดิน (เกาะใต้นิวซีแลนด์) - อาคาโรอา - มารล์โบลัวท์ (พิคตัน) นิวซีแลนด์ - เวลลิงตัน - เนเปียร์ - ทอรังกา - โอ๊คแลนด์ (นิวซีแลนด์) ** อัตรานี้รวม ห้องพักบนเรือสำราญ 10 คืน - ค่าอาหารบนเรือสำราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรม และความบันเทิงบนเรือสำราญ - ค่าภาษีท่าเรือ / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานบนเรือ (ชำระบนเรือ) ประมาณ 14.5 USD ต่อท่าน ต่อคืน - ค่าตั๋วเครื่องบิน - ค่ารถรับส่งจาก สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ - ค่า WIFI --
43
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 11 วัน 10 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿36,500
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
44
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 11 วัน 10 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿46,700
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
45
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 11 วัน 10 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿58,600
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
46
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 11 วัน 10 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿106,200
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
47
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 11 วัน 10 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿199,900
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
48
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-ฮ่องกง-
CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿16,900
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
49
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿17,900
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
50
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-ฮ่องกง-
CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿22,900
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
51
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿23,900
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
52
ทัวร์-ไทย-ล่องเรือสำราญ-สิงคโปร์-
SQ/TG-สิงคโปร์แอร์ไลน์/การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SQ/TG-สิงคโปร์แอร์ไลน์/การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿13,900
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
53
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
SQ/TG-สิงคโปร์แอร์ไลน์/การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SQ/TG-สิงคโปร์แอร์ไลน์/การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿15,900
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
54
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
SQ/TG-สิงคโปร์แอร์ไลน์/การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SQ/TG-สิงคโปร์แอร์ไลน์/การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿17,900
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
55
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-อังกฤษ-ยุโรป-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿46,900
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
56
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿52,900
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
57
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿63,900
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
58
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-อเมริกาใต้-อเมริกา-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿25,000
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
59
ทัวร์-ไทย-ล่องเรือสำราญ-สิงคโปร์-มาเลเซีย-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿19,900
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
60
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿19,900
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
61
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿25,990
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
62
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿33,500
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
63
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿53,900
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
64
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿101,500
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
65
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-สเปน-อิตาลี-ฝรั่งเศส-ยุโรป-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿31,990
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
66
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-โครเอเชีย-อิตาลี-ยุโรป-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿27,100
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-โครเอเชีย-อิตาลี-ยุโรป- - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Norwegian Spirit, Cruise Only : เส้นทาง โรม (ชีวีตาเวกเกีย), อิตาลี - ดูบรอฟนิค (โครเอเชีย) - เมืองโคเตอร์ (มอนเตเนโกร) - เมสซีนา (อิตาลี) - เนเปิลส์ (อิตาลี) - ฟลอเรนท์/ปิซ่า (ลิวอร์โน), อิตาลี - โรม (ชีวีตาเวกเกีย), อิตาลี ** อัตรานี้รวม ห้องพักบนเรือสำราญ 7 คืน - อาหารบนเรือสำราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรม และความบันเทิงบนเรือสำราญ - ค่าภาษีท่าเรือ / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานบนเรือ (ชำระบนเรือ) ประมาณ 14.5 USD ต่อท่าน ต่อคืน - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่งจากสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน --
67
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿29,800
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
68
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿37,500
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
69
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿67,900
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
70
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-โครเอเชีย-อิตาลี-ยุโรป-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿33,200
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
71
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿36,600
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
72
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿56,990
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
73
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿63,900
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
74
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿89,300
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
75
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-แคนาดา-อเมริกา-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 15 วัน 14 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿70,000
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
76
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-อเมริกา-
TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 13 วัน 9 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿165,000
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
77
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-อเมริกา-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 9 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿28,900
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
78
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 9 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿25,900
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
79
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 9 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿41,900
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
80
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-ญี่ปุ่น-แคนาดา-อเมริกา-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 17 วัน 16 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿37,900
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
81
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 17 วัน 16 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿40,900
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
82
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 17 วัน 16 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿50,900
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
83
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-อเมริกา-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿22,900
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
84
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿26,900
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
85
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-อเมริกา-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿10,900
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
86
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿16,900
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
87
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-กรีซ-ยุโรป-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿26,900
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
88
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿32,900
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
89
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿58,900
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
90
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿76,900
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
91
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-อังกฤษ-ยุโรป-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿34,900
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
92
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿39,900
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
93
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿54,900
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
94
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿68,900
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
95
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-ออสเตรเลีย-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 13 วัน 12 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿67,295
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-ออสเตรเลีย- - แพ็คเกจ ล่องเรือ Great Barrier Reef พักบนเรือสำราญ Celebrity Solstice, Cruise Only : เส้นทาง ซิดนีย์ (ออสเตรเลีย) - นิวคาสเซิล - รัฐควีนส์แลนด์ - แคนส์ - พอร์ทดักลัส - เกาะวิลลิส - บริสเบน - ซิดนีย์ (ออสเตรเลีย) ** อัตรานี้รวม ห้องพักบนเรือสำราญ 12 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงิน) - อาหารบนเรือสำราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรม และความบันเทิงบนเรือสำราญ - ค่าภาษีท่าเรือ Port charge และทิปพนักงานบนเรือ Gratuity / อัตรานี้ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบิน - ค่ารถรับส่งจากสนามบิน ที่พัก สนามบิน - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) - ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ, ค่า WIFI --
96
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 13 วัน 12 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿85,995
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ- - แพ็คเกจ ล่องเรือ Great Barrier Reef พักบนเรือสำราญ Celebrity Solstice, Cruise Only : เส้นทาง ซิดนีย์ (ออสเตรเลีย) - นิวคาสเซิล - รัฐควีนส์แลนด์ - แคนส์ - พอร์ทดักลัส - เกาะวิลลิส - บริสเบน - ซิดนีย์ (ออสเตรเลีย) ** อัตรานี้รวม ห้องพักบนเรือสำราญ 12 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงิน) - อาหารบนเรือสำราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรม และความบันเทิงบนเรือสำราญ - ค่าภาษีท่าเรือ Port charge และทิปพนักงานบนเรือ Gratuity / อัตรานี้ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบิน - ค่ารถรับส่งจากสนามบิน ที่พัก สนามบิน - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) - ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ, ค่า WIFI --
97
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 13 วัน 12 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿205,745
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ- - แพ็คเกจ ล่องเรือ Great Barrier Reef พักบนเรือสำราญ Celebrity Solstice, Cruise Only : เส้นทาง ซิดนีย์ (ออสเตรเลีย) - นิวคาสเซิล - รัฐควีนส์แลนด์ - แคนส์ - พอร์ทดักลัส - เกาะวิลลิส - บริสเบน - ซิดนีย์ (ออสเตรเลีย) ** อัตรานี้รวม ห้องพักบนเรือสำราญ 12 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงิน) - อาหารบนเรือสำราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรม และความบันเทิงบนเรือสำราญ - ค่าภาษีท่าเรือ Port charge และทิปพนักงานบนเรือ Gratuity / อัตรานี้ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบิน - ค่ารถรับส่งจากสนามบิน ที่พัก สนามบิน - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) - ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ, ค่า WIFI --
98
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-แคนาดา-อเมริกา-
BR-อีวีเอ แอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BR-อีวีเอ แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 11 วัน 8 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿160,000
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-แคนาดา-อเมริกา- - ล่องเรือสำราญอลาสก้า นอร์วิเจียน จอย : ตลาด Pike Place Market ย่านดาวน์ทาวน์ - ท่าเรือ Pier 66 - พาชมย่านครีกสตรีท - ชมเมืองเคทชิเกน - เมืองจูโน่ Juneau - เมืองสแกตเวย์ - วิกตอเรีย เมืองแวนคูเวอร์ แคนาดา - ซีแอตเทิล - ย่านดาวน์ทาวน์ - ไพโอเนียร์ สแควร์ - Seattle Premium Outlet ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานบนเรือ ท่านละ 105 USD - ค่าดำเนินการพร้อมค่าธรรมเนียมวีซ่าดังนี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา 5,920 บาท + ค่าธรรมเนียมในการยื่น (เก็บ 7,500 บาท), ประเทศแคนาดา 3,695 บาท + ค่าธรรมเนียมในการยื่น (เก็บ 5,500 บาท) - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น / พักโรงแรม 1 คืน - พักบนเรือสำราญ 7 คืน --
99
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-อเมริกา-
TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 12 วัน 8 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿160,000
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
100
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-อเมริกา-
TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 12 วัน 8 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿160,000
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
รายการที่ 1 ถึง 100 จาก
ทัวร์ล่องเรือสำราญ กรุ๊ปทัวร์เรือสำราญ ทั้งหมด 118 รายการ
หมายเหตุ:-
CruiseDomain.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์-ล่องเรือสำราญ-อเมริกา-, โปรแกรมท่องเที่ยว-ล่องเรือสำราญ-อเมริกา-
และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า