Call Now: 0 2116 9696 Tel: 093 239 4515 ติดต่อ LINE: @CruiseDomain Chat Facbook Messenger มือถือคลิกโทร 0 2116 9696
ทัวร์เรือสำราญ แพ็คเกจเรือสำราญ
สายเรือสำราญ
รายการที่ 1 ถึง 16 จาก
ทัวร์ล่องเรือสำราญ แพ็คเกจเรือสำราญ ทั้งหมด 16 รายการ
ล่องเรือสำราญ แพ็คเกจเรือสำราญ
1
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-ไทย-เวียดนาม-สิงคโปร์-เขมร (กัมพูชา)-
SQ/TG-สิงคโปร์แอร์ไลน์/การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) :
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿26,900
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 3/10/2020 ถึง 3/17/2020 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
2
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
SQ/TG-สิงคโปร์แอร์ไลน์/การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) :
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿33,900
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 3/10/2020 ถึง 3/17/2020 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
3
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
SQ/TG-สิงคโปร์แอร์ไลน์/การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) :
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿41,900
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 3/10/2020 ถึง 3/17/2020 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
4
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-ออสเตรเลีย-
TG-การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) :
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 13 วัน 11 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿139,900
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 4/8/2020 ถึง 4/20/2020 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
5
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-ออสเตรเลีย-
QF-แควนตัสแอร์เวย์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) :
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 12 วัน 10 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿133,900
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 4/1/2020 ถึง 4/12/2020 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
6
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-ยุโรป-
TG-การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) :
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 11 วัน 8 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿135,000
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 10/18/2019 ถึง 10/28/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
7
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
TG-การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) :
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 11 วัน 8 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿145,000
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 10/18/2019 ถึง 10/28/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
8
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-มาเลเซีย-สิงคโปร์-
SL-ไทยไลอ้อนแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) :
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿16,099
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 10/6/2019 ถึง 10/9/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-มาเลเซีย-สิงคโปร์- - ทัวร์ล่องเรือสำราญ Genting Dream : เส้นทาง สิงคโปร์ - ปีนัง - ลังกาวี - สิงคโปร์ ** รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับแล้ว น้ำหนักกระเป๋า 20 กก. (ไม่รวมอาหาร) - บริการรถโค้ชรับส่งสนามบิน ท่าเรือ - City Tour Singapore - มีไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ดูแลอำนวยความสะดวก - รวมประกันภัยการเดินทาง / อัตรานี้ไม่รวม ค่าภาษีท่าเรือท่านละ 1,900 บาท ชำระพร้อมค่าทัวร์ - ไม่รวมค่าทิป (Gratuity On Board) SGD 21 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 26 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป ชำระตอน Check Out (สนใจเดินทางแบบคณะทัวร์ มีหัวหน้าทัวร์ดูแลจากเมืองไทย มีรถรับส่ง ท่าเรือ-สนามบิน ชำระเพิ่ม 3,000 บาทต่อท่าน) --
9
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
SL-ไทยไลอ้อนแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) :
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿18,099
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 10/6/2019 ถึง 10/9/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ- - ทัวร์ล่องเรือสำราญ Genting Dream : เส้นทาง สิงคโปร์ - ปีนัง - ลังกาวี - สิงคโปร์ ** รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับแล้ว น้ำหนักกระเป๋า 20 กก. (ไม่รวมอาหาร) - บริการรถโค้ชรับส่งสนามบิน ท่าเรือ - City Tour Singapore - มีไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ดูแลอำนวยความสะดวก - รวมประกันภัยการเดินทาง / อัตรานี้ไม่รวม ค่าภาษีท่าเรือท่านละ 1,900 บาท ชำระพร้อมค่าทัวร์ - ไม่รวมค่าทิป (Gratuity On Board) SGD 21 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 26 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป ชำระตอน Check Out (สนใจเดินทางแบบคณะทัวร์ มีหัวหน้าทัวร์ดูแลจากเมืองไทย มีรถรับส่ง ท่าเรือ-สนามบิน ชำระเพิ่ม 3,000 บาทต่อท่าน) --
10
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
SL-ไทยไลอ้อนแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) :
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿20,099
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 10/6/2019 ถึง 10/9/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ- - ทัวร์ล่องเรือสำราญ Genting Dream : เส้นทาง สิงคโปร์ - ปีนัง - ลังกาวี - สิงคโปร์ ** รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับแล้ว น้ำหนักกระเป๋า 20 กก. (ไม่รวมอาหาร) - บริการรถโค้ชรับส่งสนามบิน ท่าเรือ - City Tour Singapore - มีไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ดูแลอำนวยความสะดวก - รวมประกันภัยการเดินทาง / อัตรานี้ไม่รวม ค่าภาษีท่าเรือท่านละ 1,900 บาท ชำระพร้อมค่าทัวร์ - ไม่รวมค่าทิป (Gratuity On Board) SGD 21 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 26 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป ชำระตอน Check Out (สนใจเดินทางแบบคณะทัวร์ มีหัวหน้าทัวร์ดูแลจากเมืองไทย มีรถรับส่ง ท่าเรือ-สนามบิน ชำระเพิ่ม 3,000 บาทต่อท่าน) --
11
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
SL-ไทยไลอ้อนแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) :
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿13,999
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 10/9/2019 ถึง 10/11/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
12
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
SL-ไทยไลอ้อนแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) :
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿15,999
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 10/9/2019 ถึง 10/11/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
13
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
SL-ไทยไลอ้อนแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) :
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿17,999
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 10/9/2019 ถึง 10/11/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
14
ทัวร์-อเมริกา-อเมริกาใต้-ล่องเรือสำราญ-
TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) :
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 24 วัน 20 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿585,000
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 11/21/2021 ถึง 12/14/2021 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
15
ทัวร์-สิงคโปร์-อินโดนีเซีย-ออสเตรเลีย-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) :
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 8 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿32,600
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 10/13/2019 ถึง 10/21/2019 : พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Inside
โปรแกรมท่องเที่ยว :
ทัวร์-สิงคโปร์-อินโดนีเซีย-ออสเตรเลีย-ล่องเรือสำราญ- - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Explorer Dream, Cruise Only : เส้นทาง สิงคโปร์ - จาร์กาต้า - บาหลี - ดาร์วิน (ออสเตรเลีย) - สิงคโปร์ ** อัตรานี้รวม ห้องพักบนเรือสำราญ 7 คืน และ โรงแรมที่เมือง ดาร์วิน 1 คืน - ตั๋วเครื่องบินภายใน ดาร์วิน-สิงคโปร์ (สายการบิน Jetstar) 1 เที่ยว - รถรับส่ง ท่าเรือดาร์วิน - โรงแรม, โรงแรม-สนามบินดาร์วิน - ซิตี้ทัวร์เมืองดาร์วิน / อัตรานี้ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ สิงคโปร์ กรุงเทพฯ - ไม่รวม ค่ารถรับส่ง สนามบินสิงคโปร์-ท่าเรือ HarbourFront Center สิงคโปร์ - ไม่รวม ทิปพนักงาน $SGD147 ต่อท่านต่อทริป - ไม่รวม ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง จาร์กาต้า และ บาหลี - ไม่รวม วีซ่าออสเตรเลีย ประมาณ 5,500 บาท ต่อท่าน --
16
ทัวร์-ญี่ปุ่น-ไต้หวัน-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) :
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿12,900
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 4/16/2020 ถึง 4/19/2020 : พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Inside Classic
โปรแกรมท่องเที่ยว :
รายการที่ 1 ถึง 16 จาก
ทัวร์ล่องเรือสำราญ แพ็คเกจเรือสำราญ ทั้งหมด 16 รายการ
หมายเหตุ:-
CruiseDomain.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์-ญี่ปุ่น-ไต้หวัน-ล่องเรือสำราญ-, โปรแกรมท่องเที่ยว-ญี่ปุ่น-ไต้หวัน-ล่องเรือสำราญ-
และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า