Call Now: 0 2116 9696 Tel: 093 239 4515 ติดต่อ LINE: @CruiseDomain Chat Facbook Messenger มือถือคลิกโทร 0 2116 9696
ทัวร์เรือสำราญ แพ็คเกจเรือสำราญ
สายเรือสำราญ
รายการที่ 101 ถึง 200 จาก
ทัวร์ล่องเรือสำราญ แพ็คเกจเรือสำราญ ทั้งหมด 355 รายการ
ล่องเรือสำราญ แพ็คเกจเรือสำราญ
101
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿450,900
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 10/10/2019 ถึง 10/17/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
102
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿478,900
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 10/10/2019 ถึง 10/17/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
103
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-ญี่ปุ่น-จีน-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿39,999
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 9/18/2019 ถึง 9/23/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
104
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿41,500
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 9/18/2019 ถึง 9/23/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
105
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿42,500
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 9/18/2019 ถึง 9/23/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
106
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-ญี่ปุ่น-จีน-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿17,500
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 9/26/2019 ถึง 9/30/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
107
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿18,500
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 9/26/2019 ถึง 9/30/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
108
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿19,500
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 9/26/2019 ถึง 9/30/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
109
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-อเมริกา-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿30,000
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 11/1/2019 ถึง 11/4/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
110
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿32,300
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 11/1/2019 ถึง 11/4/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
111
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿34,350
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 11/1/2019 ถึง 11/4/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
112
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿64,100
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 11/1/2019 ถึง 11/4/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
113
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-อเมริกา-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿37,100
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 11/4/2019 ถึง 11/8/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
114
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿39,900
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 11/4/2019 ถึง 11/8/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
115
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿43,500
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 11/4/2019 ถึง 11/8/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
116
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿82,400
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 11/4/2019 ถึง 11/8/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
117
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-อเมริกา-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿60,500
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 11/2/2019 ถึง 11/9/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
118
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿63,200
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 11/2/2019 ถึง 11/9/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
119
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿69,300
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 11/2/2019 ถึง 11/9/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
120
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿132,500
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 11/2/2019 ถึง 11/9/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
121
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-อเมริกา-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿65,200
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 12/7/2019 ถึง 12/14/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
122
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿79,700
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 12/7/2019 ถึง 12/14/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
123
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿79,900
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 12/7/2019 ถึง 12/14/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
124
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-อเมริกา-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿73,600
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 12/14/2019 ถึง 12/21/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
125
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿341,250
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 12/14/2019 ถึง 12/21/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
126
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿189,200
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 12/14/2019 ถึง 12/21/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
127
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-มาเลเซีย-สิงคโปร์-
SQ-สิงคโปร์แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SQ-สิงคโปร์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿11,999
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 9/18/2019 ถึง 9/20/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
128
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
SQ-สิงคโปร์แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SQ-สิงคโปร์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿13,999
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 9/18/2019 ถึง 9/20/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
129
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-มาเลเซีย-สิงคโปร์-
SL-ไทยไลอ้อนแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿12,099
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 9/15/2019 ถึง 9/18/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
130
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
SL-ไทยไลอ้อนแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿14,099
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 9/15/2019 ถึง 9/18/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
131
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
SL-ไทยไลอ้อนแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿16,099
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 9/15/2019 ถึง 9/18/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
132
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-มาเลเซีย-สิงคโปร์-
SL-ไทยไลอ้อนแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿15,099
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 9/15/2019 ถึง 9/18/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-มาเลเซีย-สิงคโปร์- - ทัวร์ล่องเรือสำราญ Genting Dream : เส้นทาง สิงคโปร์ - ปีนัง - ลังกาวี - สิงคโปร์ ** รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับแล้ว น้ำหนักกระเป๋า 20 กก. (ไม่รวมอาหาร) - บริการรถโค้ชรับส่งสนามบิน ท่าเรือ - City Tour Singapore - มีไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ดูแลอำนวยความสะดวก - รวมประกันภัยการเดินทาง / อัตรานี้ไม่รวม ค่าภาษีท่าเรือท่านละ 1,900 บาท ชำระพร้อมค่าทัวร์ - ไม่รวมค่าทิป (Gratuity On Board) SGD 21 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 26 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป ชำระตอน Check Out (สนใจเดินทางแบบคณะทัวร์ มีหัวหน้าทัวร์ดูแลจากเมืองไทย มีรถรับส่ง ท่าเรือ-สนามบิน ชำระเพิ่ม 3,000 บาทต่อท่าน) --
133
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
SL-ไทยไลอ้อนแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿17,099
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 9/15/2019 ถึง 9/18/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ- - ทัวร์ล่องเรือสำราญ Genting Dream : เส้นทาง สิงคโปร์ - ปีนัง - ลังกาวี - สิงคโปร์ ** รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับแล้ว น้ำหนักกระเป๋า 20 กก. (ไม่รวมอาหาร) - บริการรถโค้ชรับส่งสนามบิน ท่าเรือ - City Tour Singapore - มีไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ดูแลอำนวยความสะดวก - รวมประกันภัยการเดินทาง / อัตรานี้ไม่รวม ค่าภาษีท่าเรือท่านละ 1,900 บาท ชำระพร้อมค่าทัวร์ - ไม่รวมค่าทิป (Gratuity On Board) SGD 21 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 26 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป ชำระตอน Check Out (สนใจเดินทางแบบคณะทัวร์ มีหัวหน้าทัวร์ดูแลจากเมืองไทย มีรถรับส่ง ท่าเรือ-สนามบิน ชำระเพิ่ม 3,000 บาทต่อท่าน) --
134
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
SL-ไทยไลอ้อนแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿19,099
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 9/15/2019 ถึง 9/18/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ- - ทัวร์ล่องเรือสำราญ Genting Dream : เส้นทาง สิงคโปร์ - ปีนัง - ลังกาวี - สิงคโปร์ ** รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับแล้ว น้ำหนักกระเป๋า 20 กก. (ไม่รวมอาหาร) - บริการรถโค้ชรับส่งสนามบิน ท่าเรือ - City Tour Singapore - มีไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ดูแลอำนวยความสะดวก - รวมประกันภัยการเดินทาง / อัตรานี้ไม่รวม ค่าภาษีท่าเรือท่านละ 1,900 บาท ชำระพร้อมค่าทัวร์ - ไม่รวมค่าทิป (Gratuity On Board) SGD 21 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 26 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป ชำระตอน Check Out (สนใจเดินทางแบบคณะทัวร์ มีหัวหน้าทัวร์ดูแลจากเมืองไทย มีรถรับส่ง ท่าเรือ-สนามบิน ชำระเพิ่ม 3,000 บาทต่อท่าน) --
135
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-มาเลเซีย-สิงคโปร์-
SL-ไทยไลอ้อนแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿13,999
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 9/4/2019 ถึง 9/6/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-มาเลเซีย-สิงคโปร์- - ทัวร์ล่องเรือสำราญ Genting Dream : เส้นทาง สิงคโปร์ - มะละกา (มาเลเซีย) - สิงคโปร์ ** ตั๋วเครื่องบินไป กลับแล้ว น้ำหนักกระเป๋า 20 กก. (ไม่รวมอาหาร) - รถโค้ชรับ ส่งสนามบิน ท่าเรือ - City Tour Singapore - มีไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ดูแลอำนวยความสะดวก - รวมประกันภัยการเดินทาง / อัตรานี้ไม่รวม ค่าภาษีท่าเรือท่านละ 1,900 บาท ชำระพร้อมค่าทัวร์ - ไม่รวมค่าทิป (Gratuity On Board) SGD 21 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 26 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป ชำระตอน Check Out (คณะเดินทาง 24-26 ก.ค. // 21-23 ส.ค. // 30ต.ค.-1 พ.ย. // 20-22 พ.ย. 62 // 19-21 ก.พ. // 4-6 มี.ค. 63 เรือออก 23.59 น. ทางบริษัทมีรถพาท่านไปเที่ยวชมมารีน่าเบย์แซนด์ ระหว่างรอเช็คอินตอน 19.00 น.) --
136
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
SL-ไทยไลอ้อนแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿15,999
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 9/4/2019 ถึง 9/6/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ- - ทัวร์ล่องเรือสำราญ Genting Dream : เส้นทาง สิงคโปร์ - มะละกา (มาเลเซีย) - สิงคโปร์ ** ตั๋วเครื่องบินไป กลับแล้ว น้ำหนักกระเป๋า 20 กก. (ไม่รวมอาหาร) - รถโค้ชรับ ส่งสนามบิน ท่าเรือ - City Tour Singapore - มีไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ดูแลอำนวยความสะดวก - รวมประกันภัยการเดินทาง / อัตรานี้ไม่รวม ค่าภาษีท่าเรือท่านละ 1,900 บาท ชำระพร้อมค่าทัวร์ - ไม่รวมค่าทิป (Gratuity On Board) SGD 21 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 26 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป ชำระตอน Check Out (คณะเดินทาง 24-26 ก.ค. // 21-23 ส.ค. // 30ต.ค.-1 พ.ย. // 20-22 พ.ย. 62 // 19-21 ก.พ. // 4-6 มี.ค. 63 เรือออก 23.59 น. ทางบริษัทมีรถพาท่านไปเที่ยวชมมารีน่าเบย์แซนด์ ระหว่างรอเช็คอินตอน 19.00 น.) --
137
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
SL-ไทยไลอ้อนแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿17,999
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 9/4/2019 ถึง 9/6/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ- - ทัวร์ล่องเรือสำราญ Genting Dream : เส้นทาง สิงคโปร์ - มะละกา (มาเลเซีย) - สิงคโปร์ ** ตั๋วเครื่องบินไป กลับแล้ว น้ำหนักกระเป๋า 20 กก. (ไม่รวมอาหาร) - รถโค้ชรับ ส่งสนามบิน ท่าเรือ - City Tour Singapore - มีไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ดูแลอำนวยความสะดวก - รวมประกันภัยการเดินทาง / อัตรานี้ไม่รวม ค่าภาษีท่าเรือท่านละ 1,900 บาท ชำระพร้อมค่าทัวร์ - ไม่รวมค่าทิป (Gratuity On Board) SGD 21 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 26 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป ชำระตอน Check Out (คณะเดินทาง 24-26 ก.ค. // 21-23 ส.ค. // 30ต.ค.-1 พ.ย. // 20-22 พ.ย. 62 // 19-21 ก.พ. // 4-6 มี.ค. 63 เรือออก 23.59 น. ทางบริษัทมีรถพาท่านไปเที่ยวชมมารีน่าเบย์แซนด์ ระหว่างรอเช็คอินตอน 19.00 น.) --
138
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-มาเลเซีย-สิงคโปร์-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,920
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 9/4/2019 ถึง 9/6/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
139
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿9,720
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 9/4/2019 ถึง 9/6/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
140
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿10,740
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 9/4/2019 ถึง 9/6/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
141
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿11,580
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 9/4/2019 ถึง 9/6/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
142
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿22,280
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 9/4/2019 ถึง 9/6/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
143
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿36,305
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 9/4/2019 ถึง 9/6/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
144
ทัวร์-ไทย-ล่องเรือสำราญ-พม่า (เมียนมาร์)-มาเลเซีย-สิงคโปร์-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿24,000
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 12/22/2019 ถึง 12/27/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
ทัวร์-ไทย-ล่องเรือสำราญ-พม่า (เมียนมาร์)-มาเลเซีย-สิงคโปร์- - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Genting Dream, Cruise Only : เส้นทาง สิงคโปร์ - ปีนัง - ภูเก็ต - เกาะนาวโอพี (ประเทศพม่า) - สิงคโปร์ ** อัตรานี้รวม ห้องพักบนเรือสำราญ 5 คืน - อาหารบนเรือสำราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรม และความบันเทิงบนเรือสำราญ - ค่าภาษีท่าเรือ - ค่าภาษีเชื้อเพลิง / อัตรานี้ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ไม่รวมค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ไม่รวมค่าทิป SGD 21 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 26 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป - ไม่รวมค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ไม่รวมค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ, ค่า WIFI --
145
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿25,500
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 12/22/2019 ถึง 12/27/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
146
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿30,400
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 12/22/2019 ถึง 12/27/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
147
ทัวร์-ไทย-ล่องเรือสำราญ-มาเลเซีย-เขมร (กัมพูชา)-สิงคโปร์-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿15,500
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 9/8/2019 ถึง 9/13/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
148
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿16,500
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 9/8/2019 ถึง 9/13/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
149
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿19,500
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 10/13/2019 ถึง 10/18/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
150
ทัวร์-ไทย-ล่องเรือสำราญ-มาเลเซีย-สิงคโปร์-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿15,500
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 9/22/2019 ถึง 9/27/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
151
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿16,500
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 9/22/2019 ถึง 9/27/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
152
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿19,500
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 10/20/2019 ถึง 10/25/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
153
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-อินโดนีเซีย-สิงคโปร์-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿11,740
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 8/23/2019 ถึง 8/25/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
154
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿14,540
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 8/23/2019 ถึง 8/25/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
155
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿17,340
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 8/23/2019 ถึง 8/25/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
156
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
SL-ไทยไลอ้อนแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿13,999
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 9/4/2019 ถึง 9/6/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
157
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
SL-ไทยไลอ้อนแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿15,999
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 9/4/2019 ถึง 9/6/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
158
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
SL-ไทยไลอ้อนแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿17,999
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 9/4/2019 ถึง 9/6/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
159
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
SL-ไทยไลอ้อนแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿10,999
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 9/4/2019 ถึง 9/6/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
160
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
SL-ไทยไลอ้อนแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿12,999
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 9/4/2019 ถึง 9/6/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
161
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
SL-ไทยไลอ้อนแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿14,999
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 9/4/2019 ถึง 9/6/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
162
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-ฟิลิปปินส์-จีน-
SL-ไทยไลอ้อนแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿20,800
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 12/22/2019 ถึง 12/27/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
163
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
SL-ไทยไลอ้อนแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿33,425
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 12/22/2019 ถึง 12/27/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
164
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
SL-ไทยไลอ้อนแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿33,425
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 12/22/2019 ถึง 12/27/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
165
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
SL-ไทยไลอ้อนแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿39,350
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 12/22/2019 ถึง 12/27/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
166
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-ไทย-เขมร (กัมพูชา)-มาเลเซีย-สิงคโปร์-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿17,900
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 9/8/2019 ถึง 9/11/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
167
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿19,000
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 9/8/2019 ถึง 9/11/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
168
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿22,300
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 9/8/2019 ถึง 9/11/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
169
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-ฮ่องกง-ญี่ปุ่น-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿21,645
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 9/8/2019 ถึง 9/13/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
170
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿25,025
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 9/8/2019 ถึง 9/13/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
171
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿27,755
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 9/8/2019 ถึง 9/13/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
172
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-ฮ่องกง-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿8,775
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 8/30/2019 ถึง 9/1/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
173
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿10,875
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 8/30/2019 ถึง 9/1/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
174
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿12,675
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 8/30/2019 ถึง 9/1/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
175
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿13,725
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 8/30/2019 ถึง 9/1/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
176
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-ญี่ปุ่น-ไต้หวัน-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿9,875
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 9/6/2019 ถึง 9/8/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
177
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿11,565
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 9/6/2019 ถึง 9/8/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
178
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿16,570
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 9/6/2019 ถึง 9/8/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
179
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿28,985
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 9/6/2019 ถึง 9/8/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
180
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-ญี่ปุ่น-ไต้หวัน-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿8,550
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 8/28/2019 ถึง 8/30/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
181
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿10,500
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 8/28/2019 ถึง 8/30/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
182
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿13,100
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 8/28/2019 ถึง 8/30/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
183
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-ญี่ปุ่น-ไต้หวัน-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿9,200
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 8/23/2019 ถึง 8/25/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
184
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿10,750
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 8/23/2019 ถึง 8/25/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
185
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿15,350
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 8/23/2019 ถึง 8/25/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
186
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-ฮ่องกง-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿2,700
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 9/6/2019 ถึง 9/7/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
187
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿3,200
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 9/6/2019 ถึง 9/7/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
188
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿3,500
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 9/6/2019 ถึง 9/7/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
189
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-ฮ่องกง-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿1,900
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 9/1/2019 ถึง 9/2/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
190
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿2,200
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 9/1/2019 ถึง 9/2/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
191
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿2,500
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 9/1/2019 ถึง 9/2/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
192
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-ฮ่องกง-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿2,700
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 11/3/2019 ถึง 11/4/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
193
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿3,200
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 11/3/2019 ถึง 11/4/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
194
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿3,500
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 11/3/2019 ถึง 11/4/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
195
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-ฮ่องกง-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿1,900
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 12/1/2019 ถึง 12/2/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
196
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿2,200
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 12/1/2019 ถึง 12/2/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
197
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿2,500
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 12/1/2019 ถึง 12/2/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
198
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-เกาหลีใต้-ญี่ปุ่น-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿16,999
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 8/24/2019 ถึง 8/29/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
199
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿19,999
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 8/24/2019 ถึง 8/29/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
200
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿23,999
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 8/24/2019 ถึง 8/29/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
รายการที่ 101 ถึง 200 จาก
ทัวร์ล่องเรือสำราญ แพ็คเกจเรือสำราญ ทั้งหมด 355 รายการ
หมายเหตุ:-
CruiseDomain.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์-ล่องเรือสำราญ-, โปรแกรมท่องเที่ยว-ล่องเรือสำราญ-
และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า