Call Now: 0 2116 9696 Tel: 093 239 4515 ติดต่อ LINE: @CruiseDomain Chat Facbook Messenger มือถือคลิกโทร 0 2116 9696
ทัวร์
Add Friend
รหัสทัวร์ล่องเรือสำราญ: COST-CX-9D7N-TYO-FUK-1906221(C)
เดินทางโดย : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : 4 ดาว  |  จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
22-30 JUN
ราคา / ท่าน :
66,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
66,900 บาท(เด็กเสริมเตียง) / 66,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
ล่องเรือสำราญ Costa neo Roamantica : เส้นทาง โตเกียว - โกเบ - โคชิ - อะบุระสึ - ปูซาน - ฟุกุโอกะ ** ฟรี! ค่าตั๋วเรือ สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี / อัตรานี้รวม ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด - ค่าที่พัก บนเรือ พักคู่ 6 คืน - พักโรงแรม 1 คืน - ภาษีท่าเรือ และ ค่าประกันบนเรือ - อาหารทุกมื้อบนเรือ - ค่าหัวหน้าทัวร์ไทย คอยอำนวยความสะดวก - ค่ารถรับส่ง สนามบิน, ท่าเรือ, โรงแรม, สนามบิน - ท่าซิตี้ทัวร์พาเที่ยวฟุกุโอกะ - ค่าประกันภัยการเดินทาง / อัตรานี้ไม่รวม ค่าภาษีนักท่องเที่ยวเข้าประเทศญี่ปุ่น 1000 เยน ต่อท่าน ต่อการเดินทาง - ค่าทิปพนักงานบนเรือ ชำระเพิ่ม 67.50 UDS --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินเชก แลป กอก ฮ่องกง
สนามบินฮาเนดุ - อิสระเดินทางสู่ ท่าเรือ โตเกียว - เช็คอินขึ้นเรือสำราญ Costa neoRomantica - อิสระพักผ่อนบนเรือ
ช่วงเช้า อิสระพักผ่อนบนเรือ - ช่วงบ่าย เรือเทียบท่า โกเบ - อิสระเดินเล่นบนฝั่ง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามอัตราค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
เรือเทียบท่า โคชิ - อิสระเดินเล่นบนฝั่ง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามอัตราค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
เรือเทียบท่า อะบุระสึ - อิสระเดินเล่นบนฝั่ง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามอัตราค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
เรือล่องทะเล ตลอดวัน - อิสระพักผ่อนบนเรือ
เรือเทียบท่า - ปูซาน (เกาหลีใต้) - อิสระเดินเล่นบนฝั่ง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามอัตราค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
เรือเทียบท่า ฟุกุโอกะ - อำลาเรือสำราญ - พักในเมืองฟุกุโอกะ 1 คืน (รวมค่าห้องพักแล้ว)
สนามบินฟุกุโอกะ - แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินเชก แลป กอก ฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
หากชมผ่านมือถือโปรแกรมจะ Download อัตโนมัติ โปรดดูจากไฟล์ที่ Download มาแล้ว หรือ
หากต้องการ Download โปรแกรมอีกครั้งกรุณา คลิกที่นี่ Load Pdf program
'