Call Now: 0 2116 9696 Tel: 093 239 4515 ติดต่อ LINE: @CruiseDomain Chat Facbook Messenger มือถือคลิกโทร 0 2116 9696
ทัวร์
Add Friend
รหัสทัวร์-เขมร (กัมพูชา)-สิงคโปร์-ล่องเรือสำราญ-ไทย-: COST-SQ-5D4N-LCH-SIN-2002141
เดินทางโดย : SQ-สิงคโปร์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : 4 ดาว  |  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
ราคา / ท่าน :
41,900 บาท(ผู้ใหญ่)
ล่องเรือสำราญ Costa Fortuna : เส้นทาง แหลมฉบัง - สีหนุวิลล์ - สิงคโปร์ ** อัตรานี้รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ที่พักบนเรือสำราญ 4 คืน - อาหารทุกมื้อบนเรือสำราญ - ฟรีรถรับจากกรุงเทพฯ สู่ท่าเรือแหลมฉบัง ขาไป และรถรับส่ง จากท่าเรือสิงคโปร์ สู่สนามบินฯ ขากลับ - ทัวร์พาเที่ยวสิงคโปร์ที่ระบุตามรายการ - เจ้าหน้าที่ทัวร์ไทยคอยอำนวยความสะดวก / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานบนเรือ ผู้ใหญ่ ชำระ EUR 40.00 ต่อท่าน และเด็กอายุ 12-04 ปี ชำระ EUR 20.00 ต่อท่าน (โปรดชำระบนเรือ) - ฟรีทิปสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี - ไม่รวมค่าวีซ่า (ถ้ามี) - ไม่รวมค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง --

ฟรี!! บริการรถรับส่งกรุงเทพฯ สู่ท่าเรือแหลมฉบัง (รับที่กรุงเทพ จุดเดียว) - เช็คอินลงเรือ Costa Fortuna - อิสระพักผ่อนบนเรือ Overnight
แหลมฉบัง (ประเทศไทย) - 18.00 PM เรือล่องออกจากท่า
Arrival 09.00 AM เมืองสีหนุวิลล์ (ประเทศกัมพูชา) - Depart 15.00 PM
At Sea (Cruising)
Arrival 09.00 AM - เรือเทียบท่า Marina Bay Cruise Center สิงคโปร์ - อำลาเรือสำราญ - ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ไชน่าทาวน์ - ช้อปปิ้งถนนออชาร์ด - สนามบินชางงี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
หากชมผ่านมือถือโปรแกรมจะ Download อัตโนมัติ โปรดดูจากไฟล์ที่ Download มาแล้ว หรือ
หากต้องการ Download โปรแกรมอีกครั้งกรุณา คลิกที่นี่ Load Pdf program