Call Now: 0 2116 9696 Tel: 093 239 4515 ติดต่อ LINE: @CruiseDomain Chat Facbook Messenger มือถือคลิกโทร 0 2116 9696
ทัวร์
Add Friend
รหัสทัวร์อเมริกา: DISP-3D2N-SAN-SAN-1904121(A)
เดินทางโดย : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : 4.5 ดาว  |  จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
12-14 APR
ราคา / ท่าน :
22,440 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
22,440 บาท(เด็กเสริมเตียง) / 22,440 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Disney Wonder Cruise Only (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ซานดิเอโก) : เส้นทาง ซานดิเอโก (รัฐแคลิฟอร์เนีย) - เอนเซนาดา (เม็กซิโก) - ซานดิเอโก (รัฐแคลิฟอร์เนีย) ** อัตรานี้รวม ค่าห้องพักบนเรือ 2 คืน - อาหารบนเรือทุกมื้อ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ) - กิจกรรมและความบันเทิงต่างๆ บนเรือสำราญ / อัตรานี้ไม่รวม ภาษีท่าเรือ ประมาณ 6,400 บาท - ตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ - ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - รถรับ ส่ง จากสนามบิน ท่าเรือ และ ท่าเรือ สนามบิน - ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า - ทิปพนักงานบนเรือ - ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว --

อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - สนามบินซานดิเอโก - อิสระเดินทางสู่ท่าเรือ ซานดิเอโก - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Disney Wonder - อิสระพักผ่อนบนเรือ - 16.00 PM เรือออกจากท่า
08.30 AM เรือสำราญเทียบท่า เอนเซนาดา (เม็กซิโก) - อิสระเดินเที่ยวเอง หรือซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (โปรดสอบถามอัตราค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน - 16.450 น. PM เรือออกจากท่า
08.30 AM เรือสำราญ ซานดิเอโก - อำลาเรือสำราญ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
หากชมผ่านมือถือโปรแกรมจะ Download อัตโนมัติ โปรดดูจากไฟล์ที่ Download มาแล้ว หรือ
หากต้องการ Download โปรแกรมอีกครั้งกรุณา คลิกที่นี่ Load Pdf program
'