Call Now: 0 2116 9696 Tel: 093 239 4515 ติดต่อ LINE: @CruiseDomain Chat Facbook Messenger มือถือคลิกโทร 0 2116 9696
ทัวร์
Add Friend
รหัสทัวร์อเมริกาใต้: GALT-13D10N-AMS-AMS-1910011
เดินทางโดย : KL-เคแอลเอ็ม รอยัลดัทช์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : ดาว  |  จำนวนวัน : 13 วัน 10 คืน
วันที่เดินทาง :
1-13 OCT 19
ราคา / ท่าน :
269,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 130,000 บาท
269,900 บาท(เด็กเสริมเตียง) / 269,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
มหัศจรรย์ทางธรรมชาติเอกวาดอร์ - กาลาปากอส : กิโต (เอกวาดอร์) - กาลาปากอส - บัลทรา - เกาะซานตาครูซ - ปุนตา วิเซนต์เต โรคา (เกาะอิซเบลล่า) - อ่าวเออร์บิน่า (เกาะอิซเบลล่า) - แอ่งทากาส - ท่าเอกาส แห่งเกาะซานเตียโก้ - อ่าวซัลลิแวน - หาดบาแชส (เกาะซานตาครูซ) - เกาะมอสคิวรา - เกาะนอรธ์ ซีมัวร์ - เกาะซานตาเฟ่ - เกาะเซาท์พลาซ่า - เกาะซานคริสโตบอล ** พักโรงแรม 3 คืน - พักบนเรือ Galapagos Coral I & II ห้อง Standard Plus 7 คืน / ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น และทิปสำหรับเรือ Galapagos Coral I & II --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินสคิปโพลล์, อัมสเตอร์ดัม - เข้าสู่ที่พัก
สนามบินสคิปโพลล์ - บินภายในสสู่สนามบินกิโต, ประเทศเอกวาดอร์ - เมืองกิโต - จตุรัสอิสรภาพ - แวะถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภา - แวะถ่ายรูปกับอารค์บิชอบพาเลส - เข้าชมความงดงามของโบสถ์ประจำเมือง
สนามบินกิโต - บินภายในสู่สนามบินบัลทรา แห่งหมู่เกาะกาลาปากอส (มรดกโลก) - ท่าเรือบัลทรา - เชคอินขึ้นเรือ Galapagos Coral II - ซานตาครูซไฮแลนด์ - เขตพิทักษ์พันธุ์เต่ายักษ์กาลาปากอส - แท่งเสาลาว่า - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
แหลมปุนตา วินเซนต์เต โรคา บนเกาะอิซเบลล่า - ชมนกเพนกวิน แห่งกาลาปากอส - ปุนตา เอสปิโนซา แห่งเกาะเฟอร์นานดิน่า - ชมเหล่าอิกัวนา - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
อ่าวเออร์บิน่า แห่งเกาะอิซเบลล่า - ชมงอิกัวน่า และเต่ายักษ์กาลาปากอส - แอ่งทากาส - อิสระเดินเล่น หรือเล่นน้ำ บริเวณทะเลรอบแอ่งทากาส
เกาะซานเตียโก้ ท่าเอกาส - ชมสิงโตทะเล, อีกัวน่าทะเล - อ่าวซัลลิแวน - อ่าวซัลลิแวน
หาดบาแชส - เชคเอาท์จากเรือ Galapagos Coral II เพื่อเชคอินสู่ Galapagos Coral I (ห้อง Junior Suite) - เกาะซานตาครูซ - เข้าชมอุทยานแห่งชาติกาลาปากอส และสถาบันวิจัยชาร์ลส์ ดาร์วิน - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
เกาะมอสคิวรา - ภูเขาไฟมอสคิวรา - นอร์ธ ซีมัวร์ - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
เกาะซานตาเฟ่ - เกาะเซาท์พลาซา - เก็บภาพสัตว์หลากหลายสายพันธุ์ และสัตว์ประจำเกาะอย่าง อิกัวนา
ศูนย์อนุรักษ์เต่ายักษ์กาลาปากอส - เชคเอาท์จากเรือสำราญ Galapagos Coral I - สนามบินซานคริสโตบอล - บินภายในสู่สนามบินกิโต เอกวาดอร์ - เข้าที่พัก
เมืองปิชินชา - เข้าชมพิพิธภัณฑ์อินทินันโซล่า - เมืองกิโต - โบสถ์ Basilica Church - จตุรัสซานฟรานซิสโก - สนามบินกิโต - บินภายในสู่สนามบิน อัมสเตอร์ดัม
บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อัมสเตอร์ดัม
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
หากชมผ่านมือถือโปรแกรมจะ Download อัตโนมัติ โปรดดูจากไฟล์ที่ Download มาแล้ว หรือ
หากต้องการ Download โปรแกรมอีกครั้งกรุณา คลิกที่นี่ Load Pdf program
'