Call Now: 0 2116 9696 Tel: 093 239 4515 ติดต่อ LINE: @CruiseDomain Chat Facbook Messenger มือถือคลิกโทร 0 2116 9696
ทัวร์
Add Friend
รหัสทัวร์ไต้หวัน: PRIP-TG-7D6N-KEL-KEL-1907101
เดินทางโดย : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : 4 ดาว  |  จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
10-16 JUL 19
ราคา / ท่าน :
54,800 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
54,800 บาท(เด็กเสริมเตียง) / 54,800 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Majestic Princess By Princess Cruise (รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ไต้หวัน) : เส้นทาง ไต้หวัน (คีลุง) - คาโกชิม่า - ปูซาน - ไต้หวัน ** อัตรานี้รวม ห้องพักบนเรือ 5 คืน - รถรับส่งสนามบิน โรงแรม ท่าเรือ สนามบิน - ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ทัวร์พาเที่ยวไทเป วันแรก และวันกลับ - โรงแรมที่ไทเป 1 คืน / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานบนเรือสำราย (Gratuity) - ทัวร์เสริมบนฝั่งของทางเรือ - ไม่มีหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเถาหยวน ไทเป (07:10-11:50) - อาหารมื้อกลางวัน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งตึกไทเป 101 - เข้าที่พัก (รวมค่าโรงแรมแล้ว)
อิสระเดินทางสู่ท่าเรือคีลุง (Keelung Port address: No.1 Chun Chen Road, Keelung, Taiwan, R.O.C กรุณาเช็คอินขึ้นเรืออย่างน้อย 3 ชั่วโมง) - เช็คอินขึ้นเรือสำราญ Majestic Princess - อิสระพักผ่อนบนเรือ 17.00 PM เรือออกจากท่า
เรือล่องน่านน้ำสากล - อิสระพักผ่อนบนเรือ เต็มวัน - เพลิดเพลินกับกิจกรรมความบันเทิงบนเรือมากมาย อาทิ สระว่ายน้ำ, Fitness Center, Casino, โชว์, ช้อปปิ้ง สินเค้าแบรนด์ชั้นนำใน Duty Free บนเรือฯ
07.00AM เรือสำราญเทียบท่า คาโกชิม่า - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามอัตราค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน - 16.00 PM เรือออกจาท่า
07.00AM เรือสำราญเทียบท่า ปูซาน - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามอัตราค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน - 17.00 PM เรือออกจาท่า
เรือล่องน่านน้ำสากล - อิสระพักผ่อนบนเรือ เต็มวัน - เพลิดเพลินกับกิจกรรมความบันเทิงบนเรือมากมาย อาทิ สระว่ายน้ำ, Fitness Center, Casino, โชว์, ช้อปปิ้ง สินเค้าแบรนด์ชั้นนำใน Duty Free บนเรือฯ
07.00 AM เรือสำราญเทียบท่าคีลุง - อิสระไหว้พระวัดหลงชัน - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - ช้อปปิ้ง Gloria Outlet - สนามบินเถาหยวน ไทเป - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
หากชมผ่านมือถือโปรแกรมจะ Download อัตโนมัติ โปรดดูจากไฟล์ที่ Download มาแล้ว หรือ
หากต้องการ Download โปรแกรมอีกครั้งกรุณา คลิกที่นี่ Load Pdf program
'