Call Now: 0 2116 9696 Tel: 093 239 4515 ติดต่อ LINE: @CruiseDomain Chat Facbook Messenger มือถือคลิกโทร 0 2116 9696
ทัวร์
Add Friend
รหัสทัวร์-ล่องเรือสำราญ-ญี่ปุ่น-ไต้หวัน-: STCP-3D2N-KEL-KEL-1909271(A)
เดินทางโดย : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : 4 ดาว  |  จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
ราคา / ท่าน :
9,875 บาท(ผู้ใหญ่)
แพ็คเกจ ล่องเรือสำราญ SuperStar Aquarius : เส้นทาง จีหลง (ไต้หวัน) - เกาะอิชิกากิ(ญี่ปุ่น) - จีหลง (ไต้หวัน) ** ห้องพักบนเรือสำราญ 2 คืน - อาหารบนเรือสำราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ - ค่าภาษีท่าเรือ / อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน - รถรับส่ง - ทัวร์เสริมบนฝั่ง - ทิปพนักงานเรือ --

อิสระเดินทางเองจาก กรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - สนามบินเถาหยวน - ท่าเรือ จีหลง - ลงทะเบียนขึ้นเรือ SuperStar Aquarius - อิสระพักผ่อนบนเรือ - 22.00 PM Departure
11.00 AM เรือเทียบท่า เกาะอิชิกากิ, ญี่ปุ่น - อิสระเดินชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (โปรดสอบถามค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน - 21.00 PM Departure
16.00 PM เรือเทียบท่าจีหลง - อำลาเรือสำราญ อิสระเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
หากชมผ่านมือถือโปรแกรมจะ Download อัตโนมัติ โปรดดูจากไฟล์ที่ Download มาแล้ว หรือ
หากต้องการ Download โปรแกรมอีกครั้งกรุณา คลิกที่นี่ Load Pdf program